Vad är våld?

 

När man talar om våld måste våldet först och främst definieras. WHO beskriver kvinnomisshandel eller våld i nära relationer som innefattande"fysiskt aggressiva handlingar, psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång

och olika former av kontrollerande beteende, så som att isolera en person från familj

och vänner eller att begränsa tillgängligheten till information och hjälp."

Våldet är alltså mer än den fysiska misshandeln, och handlar oftast om maktutövning.

Hur denna tar sig uttryck (mot kvinnor i heterosexuella parrelationer) har inom

forskning bland annat beskrivits på följande sätt:

Psykiskt våld

Handlar om att mannen, direkt eller indirekt, hotar eller skrämmer dig, att han kränker

dig verbalt, försöker isolera dig, utövar emotionell utpressning (hotar att avslöja

privata hemligheter, hotar att ta livet av sig om du lämnar honom), skämmer ut dig

inför andra eller använder barnen (t.ex genom hot om att "ta vårdnaden").

Det kan också handla om att han håller dig vaken om nätterna, att han försätter dig i ekonomiskt beroende eller ser till att du inte får tillgång till hälso- och sjukvård.

I många fall är misshandeln så grov att den liknar rena rama hjärntvätten. Du kan luras

att tro att du håller på att bli galen och inte längre kan skilja mellan fantasi och

verklighet eller inte kan avgöra vad som är trakasserier, isolering, hot och ekonomisk kontroll.

Barn behöver inte ens vara den direkta måltavlan för psykiskt våld för att påverkas kraftigt. Det räcker med att de bevittnar det.

När det förekommer fysiskt våld, förekommer det alltid också psykiskt våld.

 

Fysiskt våld

Innefattar all typ av fysisk kontakt som han använder mot dig för att uppnå kontroll.

Det handlar alltså inte enbart om så tydligt grovt våld som ger upphov till skador som kräver akutvård, utan om varje fysisk kontakt vars avsikt är att skrämma och kontrollera en annan människa. Det kan handla om att knuffa dig, tvinga ner dig på en säng, att hindra dig från att röra dig genom att hålla fast, eller genom att slå sönder eller skada föremål i din närhet. Det kan också innebära att låsa in dig i ett rum eller att inte släppa in dig hemma, dra i håret, bita, örfila, vrida om armen, smälla till, ta stryptag, bränna eller sparka, slänga ner dig för trapporna eller att använda ett vapen emot dig.

Det är viktigt att påminna sig att man inte ska förringa allvaret i "lättare" typer av våld, såsom knuffar och liknande, eftersom även detta kan leda till döden om du t.ex. faller fel och slår i huvudet emot ett dörrhandtag.

Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt, utan snarare målinriktat och funktionellt. Detta exempelvis genom att våldet riktas mot kroppen där det inte lämnar synliga spår, eller mot könsorganen, som är särskilt kränkande och nedbrytande.

Sexuellt våld

Sexuellt våld behöver inte enbart innebära våldtäkt (i lagens mening). Det kan t.ex. också vara att han tvingar dig att titta på porr, eller att onanera. Att han vill ha samlag efter att han har misshandlat dig, och att du då är för rädd för att våga neka honom det.

Ekonomiskt våld

Kan exempelvis vara att du står för hans lån om han har skulder hos Kronofogden (vilka du  även får betala av på efter att du har lämnat honom). Eller att du t.ex. tvingas skriva på avtal och/eller stå för abonnemang som egentligen är hans.

 

Materiellt våld

Handlar om att han slår i dörrar eller väggar, eller slår sönder möbler på ett sätt som är skrämmande och/eller kränkande. Det kan också handla om att han förstör eller tvingar dig att förstöra ägodelar som är särskilt viktiga för dig.

 

Latent våld

Detta kan utvecklas till den dominerande våldsformen i en relation där våld tidigare har förekommit. Även om fysiska våldshandlingar sällan inträffar längre kan våldet vara ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.