Fruimport

 

När en svensk man gifter sig med en utländsk kvinna som redan är i en utsatt situation, eftersom hon kanske lever i fattigdom och förtryck, för att utnyttja henne för hushållsarbete och/eller i sexuellt syfte, kallar vi det för ”fruimport”.

Det vanligaste scenariot är att mannen träffar dig i ditt hemland och där lovar han dig att ta hand om dig, försörja dig och se till att du får ett bra liv.

Väl i Sverige utsätter han dig för psykisk och fysisk misshandel och sexuellt våld, kontrollerar dig, stänger av dina kontakter med omvärlden och hotar att anmäla dig till olika myndigheter om du inte gör som han säger.

 

Det är ofta svårt för kvinnor som dig att komma i kontakt med en kvinnojour eftersom din kunskap om Sverige kan vara kraftigt begränsad till det som mannen anser att du behöver veta. Väldigt ofta kommer kvinnor i din situation till kvinnojouren innan det gått två år, vilket betyder att man riskerar att bli utvisad ur Sverige, medan mannen kan ta hem en ny importfru.

 

 

Men man har fortfarande vissa rättigheter:

 

 

Två-årsregeln kan sammanfattas så här:

Ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år ges till de personer som är gifta eller sambo med någon som är bosatt i Sverige, eller om man har för avsikt att gifta sig eller flytta ihop med någon som är bosatt i Sverige.

Om ni fortfarande är gifta eller sambo efter de två åren kan man få ett permanent uppehållstillstånd.

 

Det kan finnas särskilda skäl för att få ett permanent uppehållstillstånd innan de två första åren har gått. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ni har gemensamma barn med den man är gift eller sambo med.

 

 

Man kan också göra undantag från två-årsregeln, och ändå få permanent uppehållstillstånd t.ex. om förhållandet har tagit slut för att du eller ditt barn har utsatts för våld eller för någon annan allvarlig kränkning av din frihet eller frid av den som du haft förhållandet med.

 

 

 

Självklart förekommer det också förhållanden mellan svenska män och utländska kvinnor som inte har med fruimport att göra.

 

 

Känner du igen dig i det här, eller känner du någon som behöver vår hjälp?

 

Vi finns här!

 

Tel: 054 – 18 30 34

 

Email: kvinnojouren@akhkarlstad.se

 

 

Du kan också ta kontakt med Terrafem, som är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

De kan ta emot ditt samtal på ca 45 olika språk.

 

Hemsida: www.terrafem.org                        epost: info@terrafem.org

 

Tel. 020-52 10 10

 

 

IN ENGLISH:

 

Wife import

 

When a Swedish man marries a foreign woman to use her for housekeeping and/or sexual purpose, we call it ”wife import”.

The most common scenario is that the man meets you in your home country, where he promises to take care of you, financially support you, and make sure that you have a better life.

But when you move to Sweden with him he psychologically, physically and sexually abuses you. He controls you, makes sure you have no connection to the outside world and threatens to report you to different authorities if you don’t do what he says.

Since your knowledge of Sweden might be very limited to what your husband thinks you should know, it is very difficult for you to get in contact with a crisis center for women. 

 

 

But you still have some rights!

 

 

The two year rule can be summoned up like this:

A temporarily residence permit for two years can be given to people who are married or living together with someone who lives in Sweden, or if you mean to marry or move in with someone who lives in Sweden.

 

If you are still married or living together when the two years has passed, you can get a permanent residence permit.

 

If there are special reasons, you can get a permanent residence permit before the two years has passed. Special reasons can be for example that you have children together with the person you are married or living together with.

 

There can also be exceptions from the two year rule. And you may still have a right to a permanent residence even if the relationship has ended before the two years has passed.

For example if you or your children have been subjected to violence, have been exposed to serious violations or severe restrictions of your freedom and peace from the person you have been married to or living together with.

 

Do you recognize yourself in this?

 

Do you know anybody who needs our help?

 

We are here for you! 

 

Call us: 054 – 18 30 34

Email to: kvinnojouren@akhkarlstad.se 

 

 

 

You can also call Terrafem, a non-profit organization who works for women’s right to live without men’s abuse and domination. They can take your call in about 45 languages.

 

Website: www.terrafem.org                        email: info@terrafem.org

 

Call: 020-52 10 10

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.